LID WORDEN VAN DE BEAUCERONCLUB NEDERLAND?

Dat kan!

De contributie bedraagt jaarlijks €35,- met een entreebedrag van € 5,- voor nieuwe leden. De contributie per jaar voor een combinatie lid-/gezinslidmaatschap bedraagt €40,-.

Wanneer u zich aanmeldt in de 2e helft van het jaar, dan kunt u volstaan met de helft van de contributie van het lopende jaar. Wel bent u in dat geval verplicht de contributie van het komende jaar gelijktijdig over te maken. Na aanmelding ontvangt u van de penningmeester een factuur, maak het bedrag dus niet zelf over. 

Het rekeningnummer van de Beauceronclub Nederland:

NL 88 INGB 0004050805 (BIC: INGBNL2A)


Ondergetekende(n) geeft (geven) zich op als lid van de Beauceronclub Nederland. Hij/zij verklaart (verklaren) zich te zullen houden aan de door de Algemene Vergadering vastgestelde reglementen en besluiten. Deze zijn alle terug te vinden op deze website en opvraagbaar bij het secretariaat

Ledenadministratie Beauceronclub Nederland:
Marja Berghege
06-11706686
emailadres: m.berghege@planet.nl

Met onderstaand formulier kunt u lid worden van de Beauceronclub Nederland.

 

*

U kunt een gezinslid als medelid toevoegen.

*